مینی کامپیوتر

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-4GB-500GB+128GB SSD-Intel

5,960,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-8GB-500GB-Intel

5,950,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-8GB-256GB SSD-Intel

5,920,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-4GB-500GB-Intel

5,710,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-8GB-128GB SSD-Intel

5,880,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-8GB-1TB-Intel

6,120,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-4GB-1TB-Intel

5,880,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-8GB-1TB+128GB SSD-Intel

6,370,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-4GB-64GB SSD-Intel

5,580,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-4GB-128GB SSD-Intel

5,630,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-16GB-256GB SSD-Intel

6,350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-4GB-256GB SSD-Intel

5,690,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-16GB-1TB+128GB SSD-Intel

6,850,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-16GB-1TB+64GB SSD-Intel

6,800,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-4GB-500GB+64GB SSD-Intel

5,900,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-16GB-128GB SSD-Intel

6,350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-16GB-1TB-Intel

6,550,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

i7(7567U)-16GB-1TB-Intel

8,350,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

i7(7567U)-8GB-1TB-128GB SSD-Intel

8,140,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

i7(7567U)-16GB-1TB+128GB SSD-Intel

8,580,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

i7(7567U)-16GB-1TB+64GB SSD-Intel

8,550,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

i7(7567U)-8GB-1TB-Intel

7,920,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

i7(7567U)-8GB-128GB SSD-Intel

7,670,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

i7(7567U)-8GB-1TB+64GB SSD-Intel

8,120,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

i7(7567U)-32GB-1TB-Intel

9,300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I5BNH

i5(7260U)-8GB-1TB+64GB SSD-Intel

6,310,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

i7(7567U)-32GB-256GB SSD-Intel

9,300,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

i7(7567U)-16GB-128GB SSD-Intel

8,060,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

i7(7567U)-16GB-240GB SSD-Intel

8,090,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

کامپيوتر کوچک اينتل NUC7I7BNH

i7(7567U)-32GB-1TB+128GB SSD-Intel

9,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
Total 92  records . Showing 1 to 30 of 92