گلدان

گلدان 27 فیروزه کوب برند آقاجانی F175

گلدان 27 فیروزه کوب برند آقاجانی F175

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

675,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان دالبری بزرگ فیروزه کوب برند آقاجانی F106

گلدان دالبری بزرگ فیروزه کوب برند آقاجانی F106

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

1,503,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان دالبری کوچک فیروزه کوب برند آقاجانی F126

گلدان دالبری کوچک فیروزه کوب برند آقاجانی F126

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

720,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 40 فیروزه کوب برند آقاجانی F032

گلدان صراحی 40 فیروزه کوب برند آقاجانی F032

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

1,309,500 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 30 فیروزه کوب برند آقاجانی F102

گلدان صراحی 30 فیروزه کوب برند آقاجانی F102

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

504,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 25 فیروزه کوب برند آقاجانی F011

گلدان صراحی 25 فیروزه کوب برند آقاجانی F011

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

445,500 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 20 فیروزه کوب برند آقاجانی F012

گلدان صراحی 20 فیروزه کوب برند آقاجانی F012

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

355,500 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 16 فیروزه کوب برند آقاجانی F013

گلدان صراحی 16 فیروزه کوب برند آقاجانی F013

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

207,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان صراحی 14 فیروزه کوب برند آقاجانی F019

گلدان صراحی 14 فیروزه کوب برند آقاجانی F019

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

144,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان شلغمی 30 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F055

گلدان شلغمی 30 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F055

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

522,000 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان شلغمی 15 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F017

گلدان شلغمی 15 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F017

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

229,500 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان شلغمی 13 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F096

گلدان شلغمی 13 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F096

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

184,500 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان گوی‌دار 20 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F128

گلدان گوی‌دار 20 سانتیمتری فیروزه کوب برند آقاجانی F128

ساخته شده از تکه‌های سنگ فیروزه

382,500 تومان
اطلاعات بیشتر
گلدان گیلاسی 27 سانتی متری فیروزه کوب برند نورمهر

گلدان گیلاسی 27 سانتی متری فیروزه کوب برند نورمهر

اثر استاد نورمهر

200,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان گیلاسی فیروزه کوب 25 سانتی متر برند کریمی

گلدان گیلاسی فیروزه کوب 25 سانتی متر برند کریمی

اثر استاد کریمی

710,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان موشکی  11300122 برند گوهردان

گلدان موشکی 11300122 برند گوهردان

فیروزه کوب

440,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان شلغمی 11300071 برند گوهردان

گلدان شلغمی 11300071 برند گوهردان

فیروزه کوب

468,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان شلغمی 11130051  برند گوهردان

گلدان شلغمی 11130051 برند گوهردان

فیروزه کوب

150,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان موشکی فیروزه کوب 11140081 برند گوهردان

گلدان موشکی فیروزه کوب 11140081 برند گوهردان

گلدان مسی ، تزیینی

225,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان سنبلدانی 11450041 برند گوهردان

گلدان سنبلدانی 11450041 برند گوهردان

فیروزه کوب

2,120,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان موشکی 11140081 برند گوهردان

گلدان موشکی 11140081 برند گوهردان

فیروزه کوب

115,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان سنبلدانی 11270011   برند گوهردان

گلدان سنبلدانی 11270011 برند گوهردان

فیروزه کوب

795,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان سنبلدانی 11310021 برند گوهردان

گلدان سنبلدانی 11310021 برند گوهردان

فیروزه کوب

980,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان موشکی  11400132 برند گوهردان

گلدان موشکی 11400132 برند گوهردان

فیروزه کوب

1,570,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان سنبلدانی 11410031 برند گوهردان

گلدان سنبلدانی 11410031 برند گوهردان

فیروزه کوب

1,700,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان موشکی  11160091 برند گوهردان

گلدان موشکی 11160091 برند گوهردان

فیروزه کوب

180,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان شلغمی 11150061 برند گوهردان

گلدان شلغمی 11150061 برند گوهردان

فیروزه کوب

195,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان موشکی  11200101 برند گوهردان

گلدان موشکی 11200101 برند گوهردان

فیروزه کوب

305,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان موشکی  11250112 برند گوهردان

گلدان موشکی 11250112 برند گوهردان

فیروزه کوب

395,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
گلدان صراحی فیروزه کوب 16 سانتی متری برند کریمی

گلدان صراحی فیروزه کوب 16 سانتی متری برند کریمی

اثر استاد کریمی

190,000 تومان
اطلاعات بیشتر
موجود نیست
Total 41  records . Showing 1 to 30 of 41